NKS 2585

125 viktige år

Helt siden Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert i 1896 har Sanitetskvinnene sett behov og etablert tilbud der etter. Dette forklarer mangfoldet i vårt arbeid opp igjennom. I februar 2021 kan vi stolt markere at organisasjonen og foreningen vår, OSF fyller 125 år. Vi er stolte fordi vi kan se tilbake på et viktig arbeid, gode resultater, stort engasjement og en stadig økende interesse for det arbeidet dagens Sanitetskvinner utfører. Ennå er det imidlertid slik at mange forbinder Sanitetskvinnene med maiblomst, fastelavnsris og strikking, hvilket også er en viktig del av det vi gjør. Men, visste du for eksempel at det var Sanitetskvinnene som sørget for at det ble opprettet helsestasjoner her i landet? La oss nå se tilbake på alt det Sanitetskvinnene har fått til. Dette har nemlig vært 125 viktige år!

NKS 1477Da det hele startet
I 1896 vaklet unionen mellom Norge og Sverige, og stemningen strammet seg til i Norge. På dette tidspunktet manglet hæren syke- og nødmateriell. Den 26. februar samme år ble det avholdt et kvinnemøte i Kristiania. En av de fremmøtte var kvinnesaksforkjemperen og politikerfruen Fredrikke Marie Qvam. Hele 100 kvinner skrev seg inn som medlem under dette møtet, og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) var et faktum. Det aller første Sanitetskvinnene satte i gang med var å sikre seg sanitetsmateriell i tilfelle krig ved unionsoppløsningen – et arbeid som handlet om frihet og selvstendighet.

Sykepleieutdanningen
Allerede i 1898 åpnet Sanitetskvinnene landets første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble imidlertid ingen krig mot Sverige, men oppgavene innen helse- og omsorg økte i omfang. I 1899 satte Sanitetskvinnene fokus på tuberkulosen, hvor de effektivt jobbet med å opplyse og samle inn midler. Videre ble det jobbet med folkebad, helse for mor og barn, sommeropphold for barn og friluftsskolene. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde Sanitetskvinnene kjempet for dette i over 30 år. I 1914 ble den første kontrollstasjon for mor og barn åpnet – forløperen til dagens helsestasjon. Det var likevel ikke før i 1970 at Sanitetskvinnene vant sin lange kamp om at det ble lovpålagt at helsestasjonen skulle være en kommunal oppgave.

Å møte behovene
Sanitetskvinnene har helt siden sin oppstart på slutten av 1800-tallet vært innovative og sett behovet i sin samtid. Så tidlig som i 1916 så de viktigheten av forskning og kunnskap, og opprettet derfor et forskningsfond for kreft. Da 2. verdenskrig startet satte sanitetsforeningene opp 159 feltsykehus og førstehjelpsstasjoner med til sammen 2000 senger rundt om i hele landet. Nye tider medførte nye oppgaver. Foruten tuberkulose og kreft, som allerede var viktige kampsaker, ble revmatisme satt på dagsorden i 1929. I 1991 kom handlingsprogrammet for osteoporose og beinskjørhet, og i 1996 ble det opprettet et eget fond for kvinnemedisinsk forskning. Barn og unge, og eldre ble også organisasjonens satsingsområder.

Vårt bidrag
N.K.S. arbeider stadig til samfunnets beste ved hjelp av de midler vi selv samler inn. Der det offentliges innsats ikke strekker til, setter Sanitetskvinnene ressursene inn – både lokalt og nasjonalt. Millardverdier er bevilget samfunnet gjennom Sanitetskvinnenes frivillige innsats opp gjennom tidene.

Malek Arjus Maria BW desemberOSF og våre tilbud
Oslo Sanitetsforening (OSF) er én av over 650 lokalforeningene under N.K.S. OSF ble etablert samtidig som N.K.S., og har derfor beholdt navnet selv om det er flere andre lokalforeninger i Oslo. OSF har i dag svært mange tilbud. Hos oss finner du språkgrupper for kvinner og menn, familiestøtteprogram, frivillighet rettet mot tidligere voldsutsatte, lesevenn for barn, en sosial møteplass for kvinner, strikk til premature, ungdomsjentegruppe, sykurs, fagkvelder og årlige, sosiale arrangementer for hele familien. Vi binder også fastelavnsris og selger Maiblomst, som bidrar til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse og gode tiltak i vårt lokalmiljø. Februar 2021 fyller vi i likhet med N.K.S. 125 år, og vi håper i den anledning at vi kan stelle i stand til en skikkelig feiring. Og DU vil være hjertelig velkommen!

 

 

IMG 20181009 165235

Hvorfor Sisterhood?

OSF er i gang med planlegging av et nytt Sisterhood-år i Solskinnsveien 12. I september setter vi i gang rekrutteringsarbeidet. Da skal vi ut på tre av ungdomsskolene i nærområdet for å informere om tilbudet og invitere 8. klassejentene inn til en informasjonskveld. En gruppe på 12 blir dannet, og hver tirsdag vil denne gjengen treffes til tema- og aktivitetskvelder hos oss på Smestad. Men, hvorfor Sisterhood? Hva er det ved dette tilbudet som gjør at vi oppfordrer ungdomsjentene til å være med?

Å gjøre en forskjell
Fjorårets gruppeledere, Trude Brukstuen og Caroline Skjørshammer ble spurt hvorfor tilbud som Sisterhood er viktig. På dette svarer de at fordi ungdommer bruker mye tid på sosiale medier og andre digitale plattformer, kan Sisterhood bidra til å gi jenter en møteplass hvor man snakker sammen og gjør aktiviteter sammen uten mobilen og sosiale medier. Sisterhood er et sted hvor jentene kan bli kjent med nye mennesker i trygge omgivelser.  De sier at det å gi jenter et sted hvor det ikke stilles krav og hvor det er nok å bare være seg selv har stor betydning. Lederne påpeker at de også får en unik muligheten til å gjøre en forskjell for jentene som er med, ved å være tilgjengelige og støttende voksne som jentene opplever er der for dem. Det at jentene får snakke om ulike temaer som opptar dem, dele sine synspunkter og høre hva andre mener om det samme i trygge omgivelser er også noe de mener er en styrke ved Sisterhood.

Vi mener Sisterhood er viktig fordi vennskap, tillit, opplevelser og respekt er noe alle kan trenge i større eller mindre grad, og det er nettopp disse tingene Sisterhood handler om.

Trude og Caroline mener det er tatt litt for gitt at jenter har utfordringer, og at mange voksne er skråsikre på at det må være vanskelig å være ungdom. De velger derimot heller å stille seg åpne og nysgjerrige overnfor jentene.

Med det sagt så anerkjenner vi også at livet byr på utfordringer for 8. klasseungdommer. Det kan for eksempel handle om å finne venner man trives med og stoler på, finne sin plass i et større nettverk, komplekse familierelasjoner- og strukturer, skolearbeid og fritidsaktiviteter, aksept for annerledeshet, tanker rundt kropp og utseende, seksuell legning og identitet, diskriminering, ensomhet, å bli møtt og sett av voksne, holdninger til rusmidler og sex.

Gruppelederne forteller at de i planleggingsarbeidet vektla jentenes innspill og forlag, slik at det skulle bli enklere å oppnå formålet med Sisterhood. For dem hadde det stor betydning at jentene følte et eierskap og engasjement for gruppa.

Videre har vi hatt en til en-samtaler med jentene for å få en oppdatering om hvordan de har det i gruppa og om det er noe de har på hjertet. Det er viktig for oss å vise jentene at vi ser hver enkelt, selv om vi er en gruppe. 

Så, hvorfor Sisterhood?
Vårt mål er at Sisterhood skal være med på å styrke jenters selvtillit og selvfølelse. Vi har fokus på mestring og respekt for hverandre, og at dette skal være et fristed fra omverdens press og stress. Erfaring tilsier også at Sisterhood bidrar til vennskap, nye opplevelser og muligheten til å både utfordre seg selv og ha det gøy under aktivitet. Responsen fra jentene så langt forteller oss at dette er et tilbud som bidrar med noe godt inn i jentenes liv. Så – at Sisterhood kan gjøre en positiv forskjell, ja det er vi ganske sikre på!

Rekke m damer

Høstens nyhet!

Velkommen til vårt nyeste tilskudd og til «Onsdagstreffen»

Onsdagstreffen er et gratis tilbud for alle kvinner som ønsker en sosial og hyggelig arena å gå til, bli kjent med andre kvinner og rett og slett bare ha det gøy.

Dørene åpnes onsdag 26. august kl.17.30 – kl.19.30 og holder åpent hver onsdag. Onsdagstreffen skal være en hyggelig møteplass hvor vi snakker om aktuelle temaer, baker, spiller spill, hører på musikk, blir kjent med hverandre, ler og har en fin stund sammen.

Det er frivillige som holder i prosjektet og de starter alltid kvelden med å servere et godt måltid.

I disse Korona-tider er det viktig at dere melder dere på til pamelding@osf.no. For dere som har barn tilbyr vi barnepass.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere – velkommen til Solskinnsveien 12 på Smestad!

iStock 000032424804Small

OSFs medlemsmøtekomite

Vi i OSF er opptatt at alle våre medlemmer skal kjenne deg godt ivaretatt, og at alle skal kunne finne noe som passer for dem på vårt program. Derfor har OSF nå dannet en medlemsmøtekomite, som består av to ansatte fra administrasjonen, tre representanter fra OSFs styret og to av våre medlemmer. Denne gruppen skal jevnlig holde møter hvor medlemspleie, medlemsmøter og arrangementer i OSF vil bli diskutert.

Medlemskomiteens første møte ble holdt den 30. juni, og de er allerede godt i gang med planlegging av fremtidige medlemsmøter. Straks programmet er på plass vil dette bli sendt ut i vårt nyhetsbrev, samt lagt inn i aktivitetskalenderen her på vår hjemmeside. Har du innspill å komme med til vår medlemskomite? Send oss gjerne en mail: oslo.sanitetsforening@osf.no.

Å motta nyhetsbrev fra oss krever ikke medlemskap. Du kan enkelt melde deg på vårt nyhetsbrev her – nederst på siden.

red field summer agriculture 70741

OSF innfører æresmedlemskap

OSF innfører æresmedlemskap for medlemmer som har gjort en særlig stor innsats i foreningen. Årsmøtet vedtok å innføre dette med følgende kriterier:
– Medlemmer som har bidratt med frivillige innsats i en eller flere av OSFs virksomheter i fortrinnsvis femten år eller mer.
– Medlemmer som har bidratt i ett eller flere ulike verv, inkludert styreverv, i fortrinnsvis femten år eller mer.

Styret vurderer forslag til kandidater til æresmedlemskap en gang i året etter forslag fra medlemmer, styret eller administrasjonen. Det betyr at fra 2021 kan OSF tildele æresmedlemskap til medlemmer som har vært særlig aktive med frivillig aktivitet og/eller som tillitsvalgte. Æresmedlemskap betyr at medlemmet har fulle medlemsrettigheter, men vil ikke lenger måtte betale kontingent.

Æresmedlemskap deles ut i forbindelse med årsmøtet 2021, slik at de som har forslag til kandidater allerede nå kan sende dette inn til: oslo.sanitetsforening@osf.no . Styret vil vurdere forslagene ut fra de kriteriene som foreligger.

notebook and pen beside red mug on gray surface 3774057

Årsmøte del 2

Den 17. juni 2020 avholdt Oslo Sanitetsforening Årsmøte del 2 med fysisk oppmøte, som kun behandlet innkomne saker. Del 1 ble avholdt i mars som et elektronisk møte. Det var 10 stemmeberettigede til stede ved møtet den 17. juni. I tillegg deltok fylkesleder i N.K.S. Oslo fylke Toril Gulbrandsen og daglig leder May Holen.

Det var fremlagt tre saker til behandling under møtet:
1. Honorar til styret i OSF
2. Innsamlede midler til bygging og renovering av Revmatismesykehuset (OSR)
3. Æresmedlemskap i Oslo Sanitetsforening

Saken vedr. honorar til styret i OSF og OSFs aksjeselskap har vært til behandling med jevne mellomrom de siste årene. Honorar til styremedlemmer og andre tillitsvalgte i Oslo Sanitetsforening reguleres av KPI og vedtas av årsmøtet gjennom budsjettbehandlingen. Imidlertid har det blitt stilt spørsmål om nivået på honorarene er riktige, og dette har blitt gjennomgått grundig flere ganger de siste årene.
Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Honorarene videreføres etter dagens satser med justering etter KPI, i tråd med årsmøtevedtak i 2015. Frem til neste års generalforsamlinger i aksjeselskapene skal det foretas en gjennomgang av konsernets organisering og oppbygging.

Når det gjaldt innsamlede midler til bygging av Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (OSR), så har det ved flere anledninger blitt påstått at Oslo Sanitetsforening (OSF) ikke er rettmessig eier av hele kapitalen etter salget av OSR. Det siste året har nåværende foreningsleder Berit Mork Nordby og andre gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra arkiv for å finne ut hvordan OSF har skaffet kapital gjennom årene til bygging, utvidelse og vedlikehold. Konklusjonen er: Ved funn av store låneopptak som er foretatt både ved nybygg og utvidelser samt salg av eiendommer, er det på ingen måte hold i påstandene som er fremsatt. Innsamlede midler er kjærkomne gaver, men ubetydelige i finansieringssammenheng.

Årsmøtet vedtok også å innføre æresmedlemskap for medlemmer som har utmerket seg spesielt gjennom mange år. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av medlemmer og ansatte i Oslo Sanitetsforening, og æresmedlemskap tildeles i forbindelse med årsmøtet. (Se egen sak om dette.)

Tidligere i år ble det altså gjennomført et elektronisk årsmøte der Berit Mork Nordby ble gjenvalgt som foreningsleder for to år. Sanna Emtinger ble gjenvalgt som styremedlem for to år, og Maria Lundberg ble nyvalgt som styremedlem. Også hun for to år.