Styreleder

Sakspapirer til årsmøte 17.04

Kjære medlem!

 

Vi innkaller med dette til årsmøte i Oslo Sanitetsforening mandag 17.april kl 18 00.

Årsmøtet vil finne sted i våre lokaler i Solskinnsveien 12, Oslo.

Du finner sakspapirene til nedlasting litt lenger ned på siden. For å spare miljøet, vil sakspapirer for årsmøtet 2023 kun bli tilsendt dem som tar direkte kontakt med administrasjonen og ber om dette.

Ta kontakt med OSF sin administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail oslo.sanitetsforening@osf.no dersom du ønsker papirene tilsendt per post eller på e-post. (NB: Husk å oppdatere postadressen din og/eller e-postadressen din hos oss).

Ifm at det blir enkel servering til alle fremmøtte, setter vi pris på at du melder fra på forhånd om din deltakelse slik at vi kan beregne antall kuverter: pamelding@osf.no

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, vil det bli en presentasjon av NKS sin nye satsing på konseptet Kvinnehelsehus v/ Generalsekretær Malin Stensønes.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt på årsmøtet 2023!

 

Vennlig hilsen

Maria Lundberg på vegne av styret i OSF

Sakspapirer til årsmøte: 

Innkalling årsmøte 2023

Årsmelding 2022 OSF

Styrets innstilling til valg årsmøte 2023

Brusetkollen Årsregnskap 2022 og Styrets årsmelding 2022

Konsern OSF Årsregnskap 2022_signert

Regnskap legat Barn og Ungdum_ikke revidert

Regnskap Venners venner fond_ikke revidert

Uttalelse_fra_ledelsen_OSF årsmøte 2023

Valgkomiteens begrunnelse av innstilling ifm valg 2023

Valgkomiteens presentasjon av innstilte kandidater valg 2023

Valgkomiteens innstilling til valg 2023

Uavhengig_revisors_beretning_-_OSF_2022

OSF Budsjett 2023 vedlegg avdeling

OSF budsjett 2023 vedlegg spes. ADK

OSF Budsjett 2023

OSF_Eiendom STYRETS_ÅRSBERETNING_2022

Årsregnskap_Oslo_Sanitetsforening_Eiendom_AS_2022_

 

voldsmod

Lansering av ny voldsmodul

Tirsdag 14 mars inviterte Sanitetskvinnene inn til lansering av en ny opplæringspakke som omhandler vold i nære relasjoner. Opplæringspakken har fått navnet ‘Trygg sammen – familieliv uten vold’ og er særlig tilpasset innbyggere med begrensede norskkunnskaper. Helsestasjoner, voksenopplæringen og andre aktuelle aktører ble invitert for å lære mer om denne.

Vi ser at kvinner og barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på voldsstatistikken og av ulike grunner har høy terskel for å oppsøke hjelp. Målet med opplæringspakken er å forebygge vold i nære relasjoner og å gi frivillige et enkelt informasjonsmateriell som kan formidles til målgruppen.

Innledningsvis kunne generalsekretær i NKS Malin Stensønes presentere tall og funn som nylig er blitt avdekket. NOU (offisiell utredning) gir oss dokumentasjon på kvinnehelse, også kalt ‘Den store forskjellen’. Denne dokumentasjonen bekrefter og slår fast det Sanitetskvinnene har kjempet og sagt i årrekker, nemlig at kvinnehelse må settes på dagsordenen.

MicrosoftTeams image 11

Generalsekretær i NKS snakker om viktigheten med å sette kvinnehelse på agenda

Det er skremmende tall som kommer frem; 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for alvorlige fysisk vold fra partner sammenliknet med 3 % av mennene.

I samme tid som disse tallene blir avdekket kommer også FN med kritikk av Norge. Kritikken går ut på hvordan politiet nedprioriterer vold av kvinner og at ressurser knyttet til vold er nedprioritert.

Og disse tallene legger til grunn for hvorfor en slik opplæringspakke og bevisstgjøring av vold i nære relasjoner er viktig. Den største voldsutfordringen i Norge er vold mot kvinner. Sanitetskvinnene ønsker en offentlig samtale om dette på lik linje som annet, og det er et stort ansvar for oss.

«Trygg sammen – familieliv uten vold»:

Under temaet vold er det mange vanskelige begreper og derfor er hele opplæringspakken som nevnt lagt opp i et enkelt språk med deskriptive bilder. Modulen er blitt til gjennom blant annet fokusgrupper, fagsamlinger og innspill av erfarne frivillige. Opplæringspakken består av en flippover (voldsmodul), et veiledningshefte og informasjonsark.

Deltaker vil sammen med veileder bli stilt spørsmål, og formålet er å skape en diskusjon om å definere vold og hvordan det er å leve i vold. Som følge av at dette er en samtale som kan være sår, kan det oppstå sterke reaksjoner. I veiledningsheftet vil det derfor være informasjon til veileder om hvordan man kan håndtere en slik situasjon.

Voldsmodulen er en samtalebasert opplæring og delt inn i fire deler:

1. Hva er vold?

2. Hvem kan hjelpe?

3. Hvordan er det å leve med vold?

4. Hvordan kan du hjelpe?

Det følger også med et ark deltakeren kan ta med seg hjem, og på arket vil det være viktig informasjon og kontaktinformasjon til relevante hjelpeinstanser.

 

Viktige aktører tilstede 

Tilstede på lanseringen var det mange aktuelle bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Helsestasjoner fra ulike bydeler, voksenopplæringen, Sikhtempelet og Kaisaru for å nevne noen. I tillegg var det også viktig å få et perspektiv fra frivillige.

Anne Lindboe, ordførerkandidat, var også invitert for å sørge for at dette blir hørt og dagsaktuelt for politikere også.

-Vold er den største folkeutfordringen vi har. Det er ikke bare et justisproblem, men også et helseproblem, kunne hun fortelle med engasjement.

Hun kunne også fortelle oss om at bønnen om å få kvinnehelse mer på agenda er hørt blant politikerne, og at det vil være et fokusområde fremover.

lindboee

Fra venstre; Ressurvenn koordinator Guro Dragset, Seniorrådgiver vold mot kvinner Eli Beenfeldt, Daglig leder i OSF Goke Bressers og Anne Lindboe

Frivillige med lang fartstid i Oslo Sanitetsforening var også invitert og kunne dele om sine erfaringer i møte med kvinner som er voldsutsatt. De spiller en sentral rolle i arbeidet vårt for utsatte grupper. Og med bakgrunn i deres erfaringer kunne vi høre om at mange som har vært rammet av vold i nære relasjoner blir handlingsrammet av triggere. Voldsutsatte opplever at hverdagen blir preget av det og at det noen ganger fører til skam og depresjon. Til tross for at det er mange steder å oppsøke hjelp, kunne de frivillige også bekrefte at de voldsutsatte ikke alltid benytter seg av tilbudene. Noen stoler rett og slett ikke på at de vil få hjelp, og for mange er det også preget av språk og misforståelser som kan oppstå ved å oppsøke hjelp.

Som frivillig er man ment til å være et tilskudd til offentligheten, og ikke en erstatning. Selv om det av og til ikke føles på den måten. Slik skal det ikke føles for hverken de frivillige eller organisasjoner. Derfor er det viktig at politikere bevilger penger slik at tilbudene for utsatte, som vold består og blir styrket.

 

Sanitetskvinnenes innsats på voldsfeltet 

Seniorrådgiver i vold mot kvinner Eli Beenfeldt kunne vise til rapporter om at oppfølgingen voldsutsatte får etter krisesenter ikke er godt nok, og at mange returnerer til voldsutøver.

Hun kunne også fortelle om en rekke tiltak som sanitetskvinnene har igangssatt med bakgrunn for å jobbe for et tryggere samfunn, og et samfunn som ivaretar kvinnehelse i all forstand:

  • Ressursvenn, et tiltak i samarbeid med krisesenter
  • Kurs om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
  • Tryggere kvinner, et prosjekt som er høyst aktuelle og som det jobbes med nå. Tilbudet er særlig rettet mot voksne kvinner
  • Alliansen Rød-knapp: ‘Stopp vold mot kvinner’, som ble lansert 2013 for å sette vold mot kvinner på agendaen.
  • Kontinuerlig politisk påvirkningsarbeid

‘Trygg sammen’ er en opplæringspakke. Det begynte med trafikksikkerhet, brannsikkerhet og førstehjelp. Opplæringspakken begynte i 2018, og hensikten var å samle livsviktig informasjon for minoritetskvinner med begrensede norskkunskaper. Og etterhvert som flere samarbeidspartnere kom på banen, så man også behovet for at opplæringspakken utvidet seg.

Ved interesse kan man henvende seg til seniorrådgiver Vold mot kvinner Eli Beenfeldt. Eli kan nås ved mailadresse  eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no.

 

 

 

 

 

 

image7 1

Studiebesøk fra Slovenia

Slovenian Hospice Society tok en studietur til Norge for å lære og utveksle erfaringer om frivilligheten. I den anledning tok de kontakt med Oslo Sanitetsforening, og ville ta turen til Solskinnsveien 12. Vi tok de gladelig imot og fikk et nytt perspektiv på hvordan frivilligheten kan være med å berøre ulike samfunnsgrupper positivt. 

Slovenian Hospice Society er en uavhengig humanitær organisasjon som ble etablert i 1995. Og de tar stolthet i å være den eneste aktive frivillige organisasjon som jobber innen død og sorg, i tillegg til alle tilbudene de tilbyr er gratis. Vi fikk bli kjent med organisasjonen og ble presentert for det viktige arbeidet de gjør for mennesker i terminalfasen. Som et ledd i arbeidet for å spre kunnskap om død og sorg, jobber de også for mennesker som er kronisk syke, døende og deres pårørende og etterlatte. Arbeidet deres omfatter både voksne og barn.

Døden er et stigmatisert tema, både i Slovenia og Norge. Og det var derfor interessant å lære om ulike metoder Slovenian Hospice Society brukte gjennom aktiviteter rettet mot de forskjellige målgruppene for å mildne og ufarliggjøre budskapet til særlig barn og etterlatte. Kunnskap er noe de vektlegger i en slik prosess.

 

image6 1

Etter presentasjoner holdt fra begge sider, satte vi oss ned for dialog rundt frivillighet og våre arbeid.

Gode samtaler om viktigheten av frivilligheten

Under besøket hadde vi en lang og god samtale om hvor viktig frivilligheten er, og hvor avhengig begge våre arbeid er av nettopp det.

De frivillige er kjernen i Slovenian Hospice Society gjennom alle deres programmer. Det er de frivillige som møter de syke, døende, pårørende og etterlatte gjennom samtalegrupper, sommerleir og dagsentre. For Oslo Sanitetsforening er det likt, det er våre frivillige som holder liv i tilbud og aktiviteter vi har. Enten det er Onsdagstreffen der kvinner møtes for å utvide sine nettverk, om det er på Kløvertur hvor kvinner og menn utforsker ulike deler av byen eller gjennom Home-Start der den frivillige gir støtte og avlastning til familier som møter ulike utfordringer.

Det var stor interesse og engasjement fra begge parter. Gjennom samtalen ble det ivrig delt erfaringer og spørsmål rundt hvordan motivere de frivillige. Besøket vårt uttrykte også stor begeistring over huset vi er så heldige å ha. Vi kunne stolt dele at huset vårt er åpent for alle, og at vi inviterer inn til faste treff gjennom ulike aktiviteter; Åpent treff for flyktninger på mandager, Språkvenn på tirsdager, Onsdagstreffen, Strikkegruppe som både er for flytninger og en strikkegruppe som donerer strikketøy til premature på Intensivavdelingen på Ullevål Sykehuse for å nevne noen.

Til tross for ulikhet i arbeid og målgruppe, kunne vi konkludere med at vi hadde mye å lære om hverandre. I sentrum står det mennesker. Til felles har vi som mål å jobbe med og for mennesker.

image0

Daglig leder Goke omfavner kosedyr Slovenian Hospice Society hadde med som gave. Kosedyret er laget med ekstra lange armer for å kunne omfavne i en sår situasjon.

 

 

 

Pink International Womens Day Instagram Post 1

Viktig info fra styret: Årsmøtet for 2023 i Oslo Sanitetsforening utsettes

Kjære medlem!

I samråd med NKS Oslo Fylkesstyre har styret i OSF besluttet at Årsmøtet for 2023 i Oslo Sanitetsforening utsettes. Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører for deg som medlem.

Ny dato og tid for årsmøtet er mandag 17.april kl 18.00 – 20.00. Foreløpig sted er Solskinnsveien 12, 0376 Oslo (dersom mange påmeldte og behov for større lokaler, vil ny adresse bekjentgjøres for medlemmene i forkant av årsmøtet).

På årsmøtet blir det i tillegg til fremlegging av årsregnskap for 2022 også  en presentasjon av hva foreningen har jobbet med i året som gikk og av våre viktigste planer for 2023, samt valg av nye styremedlemmer og ny valgkomite.

 

Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, inviterer vi alle til et aktuelt og inspirerende foredrag med en ekstern bidragsyter.

 

Senest ti dager før årsmøtet vil saksliste og sakspapirer gjøres tilgjengelig for medlemmene, inkludert valgkomiteens innstilling, evt. innkomne forslag og styrets innstilling.

 

Dersom du ønsker å melde inn en sak til årsmøtet, er fristen for innsending 27. mars i år. E-postadresse for innsending av saker til årsmøtet er maria.lundberg@osf.no

Det blir enkel servering til alle fremmøtte. Vi håper du vil sette av tiden og delta på årets viktigste arena for medlemsdemokratiet vårt!  For at vi skal kunne beregne plass og servering til alle som ønsker å delta, oppfordrer vi deg til å melde deg på her: pamelding@osf.no

Har du allergier eller spesielle behov ifm din påmelding kan du opplyse oss om dette, så tilrettelegger vi etter beste evne.

 

Vi håper du allerede nå setter av datoen, og gleder oss til å se deg.

Vel møtt på årsmøtet 2023!

Beste hilsener styret i Oslo Sanitetsforening v / styreleder Maria Lundberg