Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Bakgrunn for redegjørelsen

Åpenhetsloven trådte i kraft i1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i deres aktsomhetsvurderinger.

For å overholde lovens krav må virksomhetene som omfattes av loven:

 1. Gjøre aktsomhetsvurderinger
 2. Fremme virksomhetens respekt for anstendige arbeidsforhold
 3. Fremme virksomhetens åpenhet

Anstendige arbeidsforhold defineres i åpenhetsloven som «arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, HMS på arbeidsplassen og som gir arbeidstakeren en lønn å leve av».


Om Oslo Sanitetsforening (OSF) og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

OSF tar samfunnsansvaret på alvor og er i gang med å implementere «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)» i organisasjonen. Vi pålegger våre datterselskaper det samme. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men som for de fleste norske virksomheter er det et arbeid som vil pågå over tid. Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i åpenhetslovens krav. I denne redegjørelsen gis det et overordnet bilde av arbeidet og foreløpige vurderinger.

OSF forplikter seg til å fremme og respektere lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. Denne forpliktelsen er innarbeidet i organisasjonens etiske retningslinjer samt i de etablerte innkjøpsbestemmelsene.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene. Prosessen beskrives i åpenhetslovens § 4.

Loven spesifiserer at:

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Kravene til redegjørelsen er beskrevet i åpenhetslovens § 5.

Oslo Sanitetsforenings redegjørelse vil oppdateres og offentliggjøres årlig fra og med 2023. Den vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Det samme gjelder for våre datterselskaper.

Om Oslo Sanitetsforening
Oslo Sanitetsforening er landets eldste lokalforening under Norske Kvinners Sanitetsforening og ble stiftet 26. februar 1896. Organisasjonen er en medlemsorganisasjon og er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral (N.K.S.’ vedtekter, § 1). Oslo Sanitetsforening har drevet nyskapende humanitært arbeid siden 1896. Foreningen er en humanitær aktør som skal gi tilbud som kan være et viktig bidrag til å bedre livssituasjonen til barn, kvinner og familier i de geografiske områdene der foreningen har aktiviteter. Foreningen har arbeidet med en rekke humanitære, kvinnehelserettede prosjekter og virksomheter som har vært banebrytende for sin samtid.

Stiftelsens formål og organisering
Oslo Sanitetsforening (OSF) har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.

OSF har følgende tilleggsformål:

 • Oslo Sanitetsforening skal videreføre og utvikle eksisterende og nye aktiviteter til beste for barn og unges velferd.
 • Oslo Sanitetsforening skal ha mot og vilje til å ta fatt på nye oppgaver som ligger innenfor foreningens interesseområde og samfunnets behov.
 • Oslo Sanitetsforening skal forvalte og dele ut legatmidler etter beste skjønn i tråd med testators vilje og foreningens interesser.

OSF eier følgende aksjeselskaper:

 • Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS (OSFB)
 • Oslo Sanitetsforening Eiendom AS (OSFE)
 • Oslo Sanitetsforening Forvaltning AS, som eies gjennom OSFE

Apenhetsloven

OSF er legatbestyrer for to legater:

 • Oslo Sanitetsforening Venners fond
 • Oslo Sanitetsforening fond til beste for barn og ungdom

 

Om styret og valg av styre

Styret er foreningens øverste organ og velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også styreleder og nestleder. Styret skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på best mulig måte og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret skal bestå av syv medlemmer. Medlemmer av styret velges for en funksjonsperiode på to år. Ingen styremedlemmer kan ha en sammenhengende funksjonsperiode på mer enn åtte år. Styret velger selv sin nestleder.

Styreleder for perioden 2023/2024 er: Maria Lundberg. Mailadresse: maria.lundberg@osf.no

Retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er grunnleggende for Oslo Sanitetsforening, som i hovedsak finansieres av egne samt offentlige midler. Vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle dette styres gjennom våre etiske retningslinjer.

Vi arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og mangfold, og for å hindre diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv, at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene, og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til mulige negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til både til egen og leverandørers virksomhet. I 2022 ble det ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

OSF er i gang med å gjøre en overordnet risikovurdering for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom å foreta en egenvurdering av de største leverandørene våre.

Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har en oversiktlig leverandørkjede med marginalt få leverandører utenfor Norge. Vi kjenner de fleste av våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode. Organisasjonen har leverandører i bransjer der avvik kan forekomme, men på bakgrunn av at disse leverandørene er norske og vurdert som seriøse og ansvarlige aktører, vurderes risikoen og sannsynligheten for avvik likevel som relativ lav. OSF vurderes også å ha et relativt lavt antall leverandører med underleverandører i mange ledd, noe som også reduserer risikoen for negative avvik.

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en vesentlig størrelse, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Etter første risikovurdering ser vi at våre største kjøp i høyrisikoproduktlisten er innenfor kategoriene mat/drikke (catering), elektronikk, IT/Data, møbler / interiør, samt håndverkertjenester og byggvare. Vi har ikke funnet antydninger til brudd på menneskerettighetene i dette arbeidet. Vi har en stor leverandørmasse, og har begynt arbeidet med å redusere antall leverandører. Vi kjenner de fleste av våre store leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

For leverandører der vi i risikokartleggingen vil finne at vi ikke har tilstrekkelig informasjon, vil vi be om ytterligere dokumentasjon på hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves.

Vi har regelmessig dialog med våre store leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering.

Risikoen for brudd knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden for våre produkter er per i dag vurdert til å være lav.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Vi kommuniserer forventningen om at våre leverandører følger UNGP og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandør, eller vesentlig risiko for slike brudd, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforeninger. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

OSF følger NKS sine innkjøpsbestemmelser der disse er nedfelt samt sentralt etablerte rutiner og prosesser for aktsomhetsvurderinger. I det videre er det en ambisjon at aktsomhetsvurderingen av OSF sine leverandører koordineres mot aktsomhetsvurderingen av NKS sine leverandører.

Gjennom rutiner for HMS arbeider organisasjonen systematisk for å hindre negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse for både ansatte, frivillige og deltakere. OSF har et varslingssystem for avvik, og alle meldte avvik følges opp.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
 • Forpliktelsen og tilhørende retningslinjer forankres i selskapets styringssystem og rutiner
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til
  gjennomføring
 • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører
 • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet
 • Etterlevelsen av våre etiske retningslinjer gjennomgås årlig

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt OSF v/ styreleder på e-post maria.lundberg@osf.no.

Se også 

Forbrukertilsynet
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper