Styret nede m mac

Nå kan du fremme forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening.

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:
«Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.»

I følge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2020 består av Synneve Munthe, Hilde Rosenberg og Marie Skar.

På årsmøtet 2021 skal det velges;

  • Nestleder for 2 år.
  • Inntil 3 styremedlemmer for 2 år.

Forslagene sendes på epost til Synneve Munthe, Hilde Rosenberg, eller Marie Skar senest 20. januar 2021.

  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget, og forslagsstiller må være betalende medlem i Oslo Sanitetsforening.

De som ønsker årsmøtepapirene for 2021 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no.
Papirene sendes ut ca. en uke før årsmøtet.