notebook and pen beside red mug on gray surface 3774057

Årsmøte del 2

Den 17. juni 2020 avholdt Oslo Sanitetsforening Årsmøte del 2 med fysisk oppmøte, som kun behandlet innkomne saker. Del 1 ble avholdt i mars som et elektronisk møte. Det var 10 stemmeberettigede til stede ved møtet den 17. juni. I tillegg deltok fylkesleder i N.K.S. Oslo fylke Toril Gulbrandsen og daglig leder May Holen.

Det var fremlagt tre saker til behandling under møtet:
1. Honorar til styret i OSF
2. Innsamlede midler til bygging og renovering av Revmatismesykehuset (OSR)
3. Æresmedlemskap i Oslo Sanitetsforening

Saken vedr. honorar til styret i OSF og OSFs aksjeselskap har vært til behandling med jevne mellomrom de siste årene. Honorar til styremedlemmer og andre tillitsvalgte i Oslo Sanitetsforening reguleres av KPI og vedtas av årsmøtet gjennom budsjettbehandlingen. Imidlertid har det blitt stilt spørsmål om nivået på honorarene er riktige, og dette har blitt gjennomgått grundig flere ganger de siste årene.
Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Honorarene videreføres etter dagens satser med justering etter KPI, i tråd med årsmøtevedtak i 2015. Frem til neste års generalforsamlinger i aksjeselskapene skal det foretas en gjennomgang av konsernets organisering og oppbygging.

Når det gjaldt innsamlede midler til bygging av Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus (OSR), så har det ved flere anledninger blitt påstått at Oslo Sanitetsforening (OSF) ikke er rettmessig eier av hele kapitalen etter salget av OSR. Det siste året har nåværende foreningsleder Berit Mork Nordby og andre gjennomgått skriftlig dokumentasjon fra arkiv for å finne ut hvordan OSF har skaffet kapital gjennom årene til bygging, utvidelse og vedlikehold. Konklusjonen er: Ved funn av store låneopptak som er foretatt både ved nybygg og utvidelser samt salg av eiendommer, er det på ingen måte hold i påstandene som er fremsatt. Innsamlede midler er kjærkomne gaver, men ubetydelige i finansieringssammenheng.

Årsmøtet vedtok også å innføre æresmedlemskap for medlemmer som har utmerket seg spesielt gjennom mange år. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av medlemmer og ansatte i Oslo Sanitetsforening, og æresmedlemskap tildeles i forbindelse med årsmøtet. (Se egen sak om dette.)

Tidligere i år ble det altså gjennomført et elektronisk årsmøte der Berit Mork Nordby ble gjenvalgt som foreningsleder for to år. Sanna Emtinger ble gjenvalgt som styremedlem for to år, og Maria Lundberg ble nyvalgt som styremedlem. Også hun for to år.