NKS 2585

125 viktige år

Helt siden Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert i 1896 har Sanitetskvinnene sett behov og etablert tilbud der etter. Dette forklarer mangfoldet i vårt arbeid opp igjennom. I februar 2021 kan vi stolt markere at organisasjonen og foreningen vår, OSF fyller 125 år. Vi er stolte fordi vi kan se tilbake på et viktig arbeid, gode resultater, stort engasjement og en stadig økende interesse for det arbeidet dagens Sanitetskvinner utfører. Ennå er det imidlertid slik at mange forbinder Sanitetskvinnene med maiblomst, fastelavnsris og strikking, hvilket også er en viktig del av det vi gjør. Men, visste du for eksempel at det var Sanitetskvinnene som sørget for at det ble opprettet helsestasjoner her i landet? La oss nå se tilbake på alt det Sanitetskvinnene har fått til. Dette har nemlig vært 125 viktige år!

NKS 1477Da det hele startet
I 1896 vaklet unionen mellom Norge og Sverige, og stemningen strammet seg til i Norge. På dette tidspunktet manglet hæren syke- og nødmateriell. Den 26. februar samme år ble det avholdt et kvinnemøte i Kristiania. En av de fremmøtte var kvinnesaksforkjemperen og politikerfruen Fredrikke Marie Qvam. Hele 100 kvinner skrev seg inn som medlem under dette møtet, og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) var et faktum. Det aller første Sanitetskvinnene satte i gang med var å sikre seg sanitetsmateriell i tilfelle krig ved unionsoppløsningen – et arbeid som handlet om frihet og selvstendighet.

Sykepleieutdanningen
Allerede i 1898 åpnet Sanitetskvinnene landets første skole for utdanning av sykepleiere med krigsplikt. Det ble imidlertid ingen krig mot Sverige, men oppgavene innen helse- og omsorg økte i omfang. I 1899 satte Sanitetskvinnene fokus på tuberkulosen, hvor de effektivt jobbet med å opplyse og samle inn midler. Videre ble det jobbet med folkebad, helse for mor og barn, sommeropphold for barn og friluftsskolene. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde Sanitetskvinnene kjempet for dette i over 30 år. I 1914 ble den første kontrollstasjon for mor og barn åpnet – forløperen til dagens helsestasjon. Det var likevel ikke før i 1970 at Sanitetskvinnene vant sin lange kamp om at det ble lovpålagt at helsestasjonen skulle være en kommunal oppgave.

Å møte behovene
Sanitetskvinnene har helt siden sin oppstart på slutten av 1800-tallet vært innovative og sett behovet i sin samtid. Så tidlig som i 1916 så de viktigheten av forskning og kunnskap, og opprettet derfor et forskningsfond for kreft. Da 2. verdenskrig startet satte sanitetsforeningene opp 159 feltsykehus og førstehjelpsstasjoner med til sammen 2000 senger rundt om i hele landet. Nye tider medførte nye oppgaver. Foruten tuberkulose og kreft, som allerede var viktige kampsaker, ble revmatisme satt på dagsorden i 1929. I 1991 kom handlingsprogrammet for osteoporose og beinskjørhet, og i 1996 ble det opprettet et eget fond for kvinnemedisinsk forskning. Barn og unge, og eldre ble også organisasjonens satsingsområder.

Vårt bidrag
N.K.S. arbeider stadig til samfunnets beste ved hjelp av de midler vi selv samler inn. Der det offentliges innsats ikke strekker til, setter Sanitetskvinnene ressursene inn – både lokalt og nasjonalt. Millardverdier er bevilget samfunnet gjennom Sanitetskvinnenes frivillige innsats opp gjennom tidene.

Malek Arjus Maria BW desemberOSF og våre tilbud
Oslo Sanitetsforening (OSF) er én av over 650 lokalforeningene under N.K.S. OSF ble etablert samtidig som N.K.S., og har derfor beholdt navnet selv om det er flere andre lokalforeninger i Oslo. OSF har i dag svært mange tilbud. Hos oss finner du språkgrupper for kvinner og menn, familiestøtteprogram, frivillighet rettet mot tidligere voldsutsatte, lesevenn for barn, en sosial møteplass for kvinner, strikk til premature, ungdomsjentegruppe, sykurs, fagkvelder og årlige, sosiale arrangementer for hele familien. Vi binder også fastelavnsris og selger Maiblomst, som bidrar til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse og gode tiltak i vårt lokalmiljø. Februar 2021 fyller vi i likhet med N.K.S. 125 år, og vi håper i den anledning at vi kan stelle i stand til en skikkelig feiring. Og DU vil være hjertelig velkommen!