pexels photo 1550337

Valg av styre i Oslo Sanitetsforening

Årsmøtet 2020

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Støttemedlemmer, husstandsmedlemmer og bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke være lenger enn 8 år.

Ifølge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2019 består av:

Berit Solberg-Olsen, Gunn Josephina Hovland og Synneve Munthe.

På årsmøtet 2020 skal det velges:

  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen før 15. januar 2020.

  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til:

Berit Solberg-Olsen, Grefsenkollveien 30 B, 0490 Oslo, berit@skrova.no Telefon 95 27 62 40

Årsmøtet i 2020 er den 30. mars 2020. De som ønsker årsmøtepapirene for 2020 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no.