white paper folders with black tie 1764956 2

Protokoll fra årsmøtet i OSF

Oslo Sanitetsforening avholdt vårt årsmøte, del 1, digitalt etter pålegg fra Landsstyre. Denne delen omfattet godkjenninger av årsmøtepapirer som regnskap og årsberetning for 2019, Strategi- og handlingsplan 2020-2025, samt budsjett for 2020. I tillegg ble alle valg på styre-, valgkomite, varamedlem til styret i Omsorgsberedskapsgruppa, samt revisor og regnskapsfører gjennomført i denne valgomgang. Vedlagt er protokollen. Ettersom årsmøtet ble avholdt digitalt, ble stemmene gjennomgått og godkjent av OSFs revisor som er BDO AS. Dette er i samsvar med retningslinjer og anbefaling fra N.K.S.

Protokoll fra årsmøte 2020, del 1

Avtalt kontrollhandling stemmetelling, OSF 2020


Del 2 av årsmøtet vil bli avholdt senere i 2020. Denne delen vil kun omfatte innkomne saker, og fristen for å sende inn saker er utgått. Alle medlemmer vil bli orientert om dato for dette møtet når denne datoen foreligger.