10690083 935203259827921 4986181845601346588 n

Velkommen i Styret

Maria Lundberg ønskes velkommen som nytt styremedlem i OSF!

Maria 267x350 1

Maria Lundberg

  • Medlem: Oslo Sanitetsforening
  • Vært aktiv medlem og engasjert i Lesevenn på Oslo Krisesenter
  • Bosted: Jeløy, Moss

Hva mener/tror du vil være N.K.S. sine utfordringer i de neste ti årene?

Konkurransen om å få oppmerksomhet i samfunnet rundt frivillighet og rekruttere nye medlemmer er blitt veldig skjerpet  – i takt med at også behovet for den frivillige innsatsen har økt (å kunne gi et tilbud ifm ensomhet, økende barnefattigdom, integrering og sosial kontroll, vold mot kvinner og barn, økende andel rus og psykiatri blant unge).

Samtidig: Ifm flyktningekrisen i 2015 og nå ifm coronakrisen ser vi tydelig at det sosiale engasjementet i den sivile befolkningen i Norge er stort –  konsepter som «Nabohjelp» og «Oslo hjelper Oslo», samt «Refugees Welcome to Norway» med alle sine lokalavdelinger, viser oss at det fins både evne og vilje til å mobilisere frivillig innsats rundt om. Dette viser også at Facebook er en viktig plattform for å mobilisere og vekke engasjement, interesse og nå ut med kunnskap om frivillighet, både mtp behov og mtp hvem som kan bidra.

En klar utfordring for NKS må være å nå ut til nye medlemmer og rekruttere blant den store andelen sivile som allerede nå er engasjert i frivillighet, mange via private grupperinger på fb, som kanskje ikke kjenner til NKS og de muligheten for organisert frivillig innsats som NKS tilbyr.

Økt synlighet på relevante plattformer, økt aktivitet for å nå ut til nye målgrupper (f.eks studenter, barnefamilier med små barn og innvandrere) og økt mobilisering for å treffe det sivile engasjementet der det er, tror jeg vil være en sentral utfordring for NKS i de kommende årene. Jeg mener at NKS representerer en sentral frivillighetsaktør med en unik historisk innsats, et landsspennende nettverk med dedikerte ildsjeler, enormt mye kompetanse innen kvinne- og barnehelse, generell folkehelse, omsorg og sosial frivillighet som veldig mange vil ha stor glede og nytte av å få kjennskap til. Utfordringen er å nå ut til mange flere. For dem som søker etter en tverrpolitisk, ideell organisasjon å engasjere seg i, der man er velkommen til å bidra med det man kan på et lavterskelnivå, og samtidig får muligheten til å bygge sosiale relasjoner, vennskap på tvers og ny kompetanse, vil NKS være en svært attraktiv organisasjon å bli med i. Den lokale forankringen er også viktig. Man kan bidra til å gjøre en konkret forskjell for andre mennesker i sitt lokale nærmiljø, enten det er i en storby eller på et mindre sted.

NKS som en sterk aktør i frivilligheten har en viktig jobb mtp lobbyaktivitet inn mot myndigheter og andre aktører for å styrke rammene for innsatsen i frivillighet generelt. Vi er en sentral samfunnsaktør som kommunene er avhengig av (som coronakrisen veldig tydelig viser), men også mtp likestilling innen kvinnespesifikke helsespørsmål spesielt.

Hva er din styrke og hva mener du selv at du kan bidra med inn i styret i OSF?

Jeg har først og fremst et sterk engasjement for frivillig innsats for å styrke andre menneskers livskvalitet, men også fellesskapets grunnleggende verdier som handler om å gi og dele omsorg. NKS motto om å «I de små ting frihet, I de store ting enighet, I alle ting kjærlighet», er verdier jeg sterkt identifiserer meg med, og som jeg tror mange kan relatere til. Dette er ikke minst viktig i en tid der fellesskapsånden på mange fronter står under press pga både geopolitisk, men også ideologisk friksjon (fremvekst av radikale miljøer etc). Så det samfunnspolitiske bidraget som NKS og OSF representerer, på tvers av religion og politikk, er et viktig perspektiv for meg å både være en del av og ambassadør for, og også formidle ut til omverdenen og få flere med på.

Jeg har vært engasjert i en form for frivillig innsats siden jeg var 12 år, og både min bestemor og min oldemor var aktive sanitetskvinner i sine lokalmiljø. Også i min svigerfamilie er det sterke NKS-tradisjoner, så jeg kjenner et sterkt slektskap og tilhørighet til NKS og det organisasjonen står for. Skal jeg bruke min energi og mine evner inn i frivilligheten, så er NKS og OSF et opplagt valg for meg.

Jeg har lang erfaring som fagmenneske (konsulent og forsker) innen organisasjon og ledelse, med en PhD i ledelse, samtidig som jeg med bakgrunn som pedagog og sosialantropolog har med meg perspektiver som jeg tror er en god match med NKS og OSF sine verdier, innsatsområder og målsettinger. Jeg jobber mye med å se sammenhengen mellom de langsiktige, store strategiske linjene og konsekvensene ned i det lille, noe jeg tenker er sentral kompetanse inn i styret i OSF. Som fagspesialist på endringsledelse, kommunikasjon og samhandling,  samt samskapt innovasjon og utvikling, og tror jeg vil være en verdifullt bidrag til OSF. Samtidig er jeg opptatt av politikk og samfunn, og synes det er meningsfylt å kunne bidra til å styrke OSF og NKS sin posisjon, både lokalt og nasjonalt. Jeg har jobbet mye med oppdrag inn mot kommunal og offentlig helse og omsorg, og har dermed også god innsikt i den sektoren som i stor grad er en samarbeidspartner med og støttespiller for OSF sitt arbeide. Jeg er som person aktiv, sosial, har stor arbeidskapasitet og driv, er utpreget analytisk, nysgjerrig på andres perspektiver, løsningsfokusert og strukturert.

Så er jeg genuint glad i folk – glad i å bidra der jeg kan gjøre en forskjell, og jeg motiveres av å stå i prosesser, løse utfordringer, se gode resultater når folk står sammen og får til gode ting sammen. Med erfaring også som skrivende journalist (frilanser) er jeg også trent i å tenke budskap som skal gjennom til ulike målgrupper, i ulike kanaler.

Liker du og er du vant til å jobbe i team?

Jeg både liker og er godt vant med å jobbe i team – jeg vil sånn sett beskrive meg selv som en «superbruker» i teamarbeid. I faget mitt har jeg jo også forsket på utvikling og innovasjon i team, og det å jobbe med teamutvikling, teamdynamikker og effektive team er en del av mitt spesialfelt i jobben min som konsulent (i IML – Institutt for medskapende Ledelse AS – www.iml.no).

I teamsammenheng er jeg en utpreget idéutvikler, igangsetter, utvikler, pådriver og gjennomfører, samtidig som jeg er et klassisk «vaffelhjerte» – jeg motiveres av det sosiale rundt det å jobbe sammen med andre mennesker.  Jeg liker å tenke strategisk og langsiktig, jobbe med analyser av komplekse og krevende problemstillinger, og så finne gode, konkrete løsninger som understøtter verdier, mål og visjon.  Jeg får tilbakemeldinger på at jeg oppleves som uredd, ærlig, åpen og samtidig inkluderende og omsorgsfull. Det er mitt mål å alltid evne å møte andres bidrag med lyttende anerkjennelse og respekt.