Green Wedding Ideas Facebook Event Cover

Innkalling til Årsmøte 2022

Årsmøte i Oslo Sanitetsforening avholdets mandag den 21. mars 2022 kl. 18.00 i Solskinnsveien 12.

Det er hovedmedlemmer som har betalt kontingenten sin 31.12.21 som har stemmerett på Årsmøtet.

Dagsorden:

A       Konstituering

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Valg av møteleder

Styrets forslag til vedtak: Berit Mork Nordby

3. Valg av referent

Styrets forslag til vedtak: May Holen

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5. Valg av tellekomité på minst 3 personer

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

6. Opplysning om antall stemmeberettigede på møtet

7. Presentasjon av kandidatene til styret ved valgkomitéen

B       Styrets årsberetning 2021

Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2021 godkjennes.

C       Lokalforeningens reviderte regnskap for 2021

Styrets forslag til vedtak: Lokalforeningens reviderte regnskap for 2021 godkjennes.

D       Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.        

E       Strategi- og handlingsplan for 2022-2027 og budsjett for 2022.

Styrets forslag til vedtak: Strategi- og handlingsplan for perioden 2022-2027 godkjennes.

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2022 godkjennes.

F        Valg:   

1. Leder for 2 år og to styremedlemmer for 2 år

2. Revisor

Styrets forslag til vedtak: BDO AS

3. Delegat(er) til fylkesårsmøtet

Styrets forslag til vedtak: Styremedlemmer er delegater

4. Valg av medlemmer til neste års valgkomité

Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5. Valg av varamedlem til Oslo Omsorgsberedskapsgruppe

 

Forslag til kandidater til styret sendes valgkomiteen før den 20. februar 2022 til:

Se informasjon på hjemmeside vedr. forslag til kandidater.

 

Sakspapirene vil bli sendt ut kun til de som ber om å få dem tilsendt. Ta kontakt med administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail oslo.sanitetsforening@osf.no og oppgi om du ønsker papirene pr. post eller på e-post.

 

Vennlig hilsen

Oslo Sanitetsforening, 15. januar 2022

Berit Mork Nordby /s/

Foreningsleder