Hva vil det si å være mor i Norge?

På selveste kvinnedagen 8. mars 2022 hadde prosjektet «Mor i nytt land» (Motherhood) sitt første møte på Urtehagen videregående skole. Til stede var det kvinner og mødre fra Marokko, Somalia og Pakistan som ønsket å være med på disse møtene for å finne ut hva det vil si å være mor i Norge. Så hva kan det bety for kvinner med innvandrerbakgrunn å være mor i Norge?

Kjenner du til «Mor i nytt land»-prosjektet?

«Mor i nytt land» er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for kvinner med innvandrer bakgrunn, der det eneste kravet for å være med er at man er mor eller på vei til å bli mor. Intensjonen med «Mor i nytt land» er å skape en arena der kvinnene kan dele sine erfaringer og utfordringer i grupper, og reflektere rundt det å være mor i Norge.

Oslo Sanitetsforening og Urtehagen Videregående skole på Grønland har i vår hatt et godt samarbeid. Skolen valgte ut kvinner som hadde et refleksjonsnivå på sine norskkunnskaper. De kom fra fire ulike klasser der studieretningen var «IT og kommunikasjon» og «Samfunnsfag». Samarbeidet vil også være for nye deltagere nå i høst.

Temaer som ble snakket om på møtene var: Oppstart og bli kjent, foreldrerollen og barnet, barns utvikling, kjærlighet og grensesetting, religion og oppdragelse, deltagelse på barnets arenaer, den gode samtalen med barnet og det offentlige hjelpeapparatet. Et tema som ble opplevd som ekstra viktig var kjærlighet og grensesetting. I vår har fokuset ligget mest på barn, men etter ønske fra deltagerne vil det rettes mer mot ungdomsproblematikk med krysskulturelle barn til høsten.

Kulturkræsj

En ulikhet på morsrollen i Norge og hjemlandet deres er hvor mye frihet barna får. I Norge får barn en tett oppfølging når de er små, før de får gradvis mer frihet når de blir eldre. Kulturene disse mødrene er vant til baserer seg på en mer motsatt barneoppdragelse når det kommer til oppfølging. For deltagerne er det mer vanlig at storfamilien bidrar i barnas oppdragelse. Med andre ord har altså barna ofte en større frihet når de er yngre, mens den strammes mer inn i tenårene. Det at familien har flyttet fra storfamilien i hjemlandet gjør at de blir mer ensomme i barneoppdragelsen.

Det er også ulikheter når det kommer til oppdragelsen for gutter og jenter. I Norge er det liten forskjell på oppdragelsen mellom kjønnene, mens kulturen som mødrene er vant til er mer preget av at guttene får mer frihet enn jentene.

Et siste kulturkræsj er forholdet til de offentlige hjelpesystemene, spesielt barnevernet. Det norske barnevernet har fått et litt misforstått omdømme blant familiene som kommer til Norge. Barnevernet er derfor et tema som det er naturlig å diskutere. Barnevernet deltok ikke på noen av møtene i vår, men forhåpentligvis vil de være med på et møte til høsten.

Lidenskapelige veiledere

Veilederne for dette kurset i vår har vært Hildegunn Kutzche, Isabell Piehl og Elin Raustøl. De forteller om viktigheten av at de som veiledere er flinke til å samarbeide for å gjøre dette til et godt tilbud. Videre har det vært en gjensidig respekt og tillit mellom veilederne.

For alle tre veilederne er «Mor i nytt land» noe som de synes er spennende å være med på. De har alle sammen reist mye og har en stor interesse for å oppleve ulike kulturer. Veilederne har også til felles at de alle selv er mødre og ser på arbeidet med «Mor i nytt land» som svært meningsfylt og givende. Både vi i Oslo Sanitetsforening og deltagerne er takknemlige for å ha med disse flinke veilederne på laget.

Veilederne trekker også fram at de har sett at deltagerne har utviklet seg utover i kurset. I starten kjente deltagerne lite til hverandre, noe som trolig gjorde at terskelen for å spørre litt vanskelige spørsmål og dele personlige erfaringer ble høyere. Utover i kurset kom dette mer naturlig.

296570481 1751297041929235 5229111410058740640 n

En fin avslutningsseremoni

Etter åtte hyggelige møter var det tid for en avslutningsseremoni. Der ble det utdelt diplomer for den gode innsatsen som var blitt lagt ned. Diplomet er et bevis på at de ønsker å integrere seg i det norske samfunnet og utvikle seg som mor.

Er «Mor i nytt land» noe for deg?

Oslo Sanitetsforening har som sagt dette tilbudet åpent for elever på Urtehagen videregående skole. Allikevel er det fortsatt mulig å være med på «Mor i nytt land», både som deltager og frivillig. De frivillige må gjennom et gruppelederkurs. Hvis det er noe for deg eller en bekjent er det bare å kontakte prosjektleder Tonje Margrethe Solem på tonje.solem@sanitetskvinnene.no