Emilie Kinge 004

«Dersom man roser resultatet, roser man nedover»

Som dere alt kjenner til er OSF godt i gang med årets første kursing av frivillige til Home Start-Familiekontakten – familiestøtteprogrammet som tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. I forbindelse med vårt pågående Home Start-kurs var Emilie Kinge invitert hit til OSF torsdag 19. mars, for å holde et foredrag om utsatte barn og familier, og om hvordan vi forholder oss til hverandre. Kinge er utdannet førskolelærer og spesialpedagog, og har lang erfaring innen pedagogisk psykologisk rådgivning. Hun definerer seg imidlertid ikke som noen ekspert. «Den utfordringen som ligger i kommunikasjonen kan man ikke lese seg til i en bok. Man kan kun være ekspert på seg selv», sier Kinge.

Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? Dette var et av flere viktige temaer Emilie Kinge tok opp under sitt foredrag her hos oss. Barn trenger voksne som ser dem og som er gode samtalepartnere, slik at de kan få hjelp til å uttrykke og forstå seg selv bedre, sier Kinge. Hun oppfordrer alle til å undre seg mer sammen med barna, og å gi barna tid til å uttrykke seg og tenke selv. Det er ofte da man får betroelsene som handler om de vanskelige tingene – de tingene som ofte er årsaken til såkalte atferdsvansker, sier Kinge.

Foredrag handlet først og fremst om hvordan vi kommuniserer med barn, men Kinge brukte også mye tid på å snakke om hvordan de som jobber med barn bør møte foreldrene.  Kinge er opptatt at man må ha fokus på å styrke foreldrefunksjonen. I dette ligger det at man må møte foreldrene med en holdning av empati og anerkjennelse slik at man lettere kan få en forståelse av den situasjonen foreldre befinner seg i. På den måten vil man enklere kunne komme frem til hva slags hjelp foreldrene (og barnet) faktisk har behov for og ønsker. Dersom man lykkes i dette vil man videre kunne bidra til å styrke foreldre-barn relasjonen, som i bunn og grunn gir barn de viktigste forutsetninger for god læring og utvikling.  Kinge mener at fagpersoner må tørre å vise sårbarhet ovenfor foreldrene, og at de må våge å åpne opp for usikkerheten. I følge Kinge vil man ikke som fagperson miste tilliten selv om man er usikker. Hun har selv erfart hvordan det kan virke brobyggende på kommunikasjonen hvis man ikke ser på seg selv som eksperten, som sitter på alle de riktige svarene.

Ros og anerkjennelse er på mange måter menneskenes drivstoff. Men visste du at 80 % av oss roser på feil måte? I tråd med nyere forskning mener også Kinge at vi må bli flinkere til å skryte av innsatsen til barna – ikke av resultatet. Barna skal få anerkjennelse og belønning for den innsatsen de legger i de tingene de gjør. Dersom man roser resultatet, roser man nedover, sier Kinge. Feil ros kan virke demotiverende. Som voksen gjelder det å skifte fokus over mot det barna selv kan kontrollere, nemlig innsats og trening i større grad enn prestasjoner. Premien for å rose riktig er mer motivasjon, samt at barna også blir mindre redde for å feile.

Vi i OSF takker Emilie Kinge for et interessant og lærerikt foredrag!