Styret i hagen

Forslag til kandidater til verv i styret i Oslo Sanitetsforening

I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen:

Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år. Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen 31. desember året før. Hovedmedlemmer som er innmeldt og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare til tillitsverv. Ved valg må generelle habiliteringsregler ivaretas. Gjenvalg er tillatt. Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør ikke overstige åtte år.

 

I følge mandatet skal valgkomiteen ta imot forslag, og også arbeide aktivt for å finne egnede kandidater.

 

Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2021 består av:

Synneve Munthe, Hilde Rosenberg og Svetlana Ivanova.

 

På årsmøtet 2022 skal det velges:

  • Leder for 2 år
  • Inntil 2 styremedlemmer for 2 år

Forslag til kandidater sendes valgkomitéen senest 14. januar 2022.

  • Forslagene må være skriftlige.
  • Det må fremgå hvilket verv det gjelder.
  • Kandidatene må ha sagt seg villige, og det oppgis navn, adresse og telefonnummer.
  • Forslag må være undertegnet av den som stiller forslaget.

Forslagene sendes til valgkomitéen:

Synneve Munthe mail: synneve.munthe@gmail.com

Hilde Rosenberg mail: hilde@hrmcoach.no

Svetlana Ivanova mail: siverin30@live.no

 

De som ønsker årsmøtepapirene for 2022 tilsendt, må be om dette. Ta kontakt med kontoret på 23 22 21 10 eller oslo.sanitetsforening@osf.no. Papirene sendes ut ca. en uke før årsmøtet.