Hils på OSFs nye foreningsleder!

copy

Maria Lundberg ble valgt til ny styreleder i OSF på årsmøtet 21. mars. Maria har vært styremedlem i OSF siden 2020. Hun kommer fra en familie med sterke NKS tradisjoner, og beskriver selv at hun kjenner et nært slektskap og tilhørighet til NKS og det organisasjonen står for. Maria har vært engasjert i frivillig arbeid siden hun var i tenårene, og har blant annet vært aktiv i OSFs tilbud Lesevenn på Oslo Krisesenter. Hun har et stort engasjement for frivillig innsats for å styrke andre menneskers livskvalitet, og fellesskapets grunnleggende verdier som handler om å gi og dele omsorg. Vi har stilt Maria noen spørsmål, slik at alle kan bedre kjent med vår nye styreleder.

For de som ikke kjenner deg fra før, hvem er du? 

Jeg har bakgrunn som antropolog og pedagog med en doktorgrad i ledelse. Jeg har også jobbet som frilans med tekst og dokumentarfotografi i en årrekke ved siden av jobben som konsulent. Til daglig jobber jeg med leder-og organisasjonsutvikling i AFF, Oslo. For tiden tar jeg også videreutdanning på deltid for å bli godkjent psykoterapeut.

Hva var det som gjorde at du takket ja til å stille som styreleder i OSF?

Engasjementet for Sanitetskvinnenes samfunnsoppdrag, og den unike muligheten til å være med og utvikle Oslo Sanitetsforening som en sterk bidragsyter innen humanitær frivillighet i Oslo. Å få samarbeide med dyktige styrekolleger og en dedikert og kompetent daglig leder for å videreutvikle OSF er også noe som motiverte meg til å si ja til vervet.

Har du noen hjertesaker innen kvinnehelse?

Vold og overgrep mot kvinner samt skjulte kvinnesykdommer er noe som spesielt opptar meg fordi dette er to områder der vi som samfunn vet mye om hvordan det påvirker kvinners og familiens liv i stor grad, og dessverre samtidig gjør altfor lite. Jeg er også svært glad for at NKS nasjonalt har løftet fokus på forskning på kvinnehelse og kvinnerelaterte sykdommer. Vi trenger mer forskning – av og om og med kvinner!

Hva er din visjon for OSF de neste årene? 

At vi får flere aktive medlemmer og kan bidra til at enda flere mennesker i Oslo får et tilbud som bedrer livskvaliteten deres.

Hva blir viktig for deg å jobbe med i styreperioden?

En tydelig strategisk prioritering av våre viktigste innsatsområder som frivillighetsaktør i hovedstaden, og styrke OSF sitt nedslagsfelt innen disse områdene. Vi skal sette større og flere gode avtrykk i folk sine liv gjennom det vi bidrar med!

Hva ser du som OSFs største potensiale i årene fremover?

Å utvikle nye tilbud og arenaer for frivillige som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid tror jeg blir viktig – forskning viser at folk som engasjerer seg i frivillig arbeid, opplever større livskvalitet i egen hverdag. Frivillighet er folkehelse. Jeg vil ha mange flere med på laget!

… og største utfordring?

Konkurransen om oppmerksomhet og ressurser er stor fordi vi er en hovedstad med mange initiativer og tilbud. Det er lett å drukne i flommen av informasjon om ulike tilbud fra mange aktører. Samtidig er behovet for det som vi i Oslo Sanitetsforening kan bidra med, også hele tiden økende, med økende utenforskap blant unge, økende barnefattigdom, nedskalerte lavterskeltilbud i offentlig og kommunal regi for dem som strever med psykiske og- eller andre helseutfordringer, og ensomhet blant eldre enslige. Jeg tror at et styrket samarbeid med andre frivillighetsaktører i hovedstadsregionen blir en spennende og viktig satsing, fremover. Vi gjør allerede mye, men jeg håper vi kan få til enda mer.