Årsmøte OSF 2016

Innkalling til Årsmøte Oslo Sanitetsforening
Torsdag 14. april 2016 kl. 18.00 i Solskinnsveien 12, Smestad.

Dagsorden:

A       Konstituering
1)                Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2)                Valg av møteleder
Styrets forslag til vedtak: Synneve Munthe

3)                Valg av referent
Styrets forslag til vedtak: May Holen

4)                Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

5)                Valg av tellekomité på minst 3 personer
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

6)                Opplysning om antall stemmeberettigede på møtet

7)                Presentasjon av kandidatene til styret ved valgkomitèen:
Ragnhild Slorby, Inger Marie Norrgren og Maria S. Nordal


B                Styrets årsberetning 2015
Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen for 2015 godkjennes.

C       Lokalforeningens reviderte regnskap for 2015
Styrets forslag til vedtak: Lokalforeningens reviderte regnskap for 2015 godkjennes.

D       Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 2 uker før årsmøtet.

E       Strategi- og handlingsplan for 2016-2019 og budsjett for 2016.
Styrets forslag til vedtak: Strategi- og handlingsplan for perioden 2016-2019 godkjennes.
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2016 godkjennes.

F       Valg:
1)      Leder for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
2)      Revisor
Styrets forslag til vedtak: BDO AS
3)      Delegat(er) til fylkesårsmøtet
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet
4)       Valg av medlemmer til neste års valgkomité
Styrets forslag til vedtak: Kunngjøres på møtet

NB! Sakspapirene vil denne gangen bli sendt ut kun til de som ber om å få dem tilsendt. Ta kontakt med administrasjon, telefon 23 22 21 10/ mail oslo.sanitetsforening@osf.no og oppgi om du ønsker papirene pr. post eller på e-post.

Vennlig hilsen
Oslo Sanitetsforening
ved Foreningsleder, Synneve Munthe