078

Rød knapp-kampanjen
Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, utsettes mange mennesker hver dag for vold og seksuelle overgrep. Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å fastslå. Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste årene, anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det er trolig store mørketall. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Vi finner oss ikke lenger i at det som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger. Gjennom Rød Knapp-kampanjen ønsker vi å bryte tausheten og snakke om vold mot kvinner. Mange hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen, som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. Les mer om denne kampanjen her.

«Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»
For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet arrangerer derfor informasjonsdager for avgangselever på videregående skoler, der dette med viktigheten av samtykke til seksuelle relasjoner står i fokus. I tillegg sørger N.K.S. sentralt for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier under hele russetiden.

Hjelpetilbud til voldsutsatte
Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I vårt prosjekt Ressursvenn får de voldsutsatte en frivillig, som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. Lokalforeninger rundt omkring i landet koordinerer prosjektet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt. Oslo Sanitetsforening har siden 2016 drevet prosjektet Ressursvenn, og har i dag et tett samarbeid med Oslo Krisesenter.

Dinutvei.no
Har du generelle spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), RVTS (Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Krisesentersekretariatet. Besøk dinutvei.no